Skip to main content
 • Disclaimer

Hoewel Stichting EFT haar uiterste best doet om op deze website:

 • uitsluitend correcte en waardevolle informatie te vermelden,
 • een platform te zijn voor het vinden van gedegen opgeleide EFT-professionals die cliënten voorzien van adequate hulpverlening,

moeten wij hier ook een aantal kanttekeningen bij maken.

Stichting EFT is geen beroepsvereniging, noch een kwaliteitsorgaan of opleidingsinstituut.
Stichting EFT heeft dan ook geen inzicht in de individuele kwaliteiten en competenties van de op de site vermelde professionals en kan niet garant staan voor de geleverde kwaliteit van de professionals. Het is aan de bezoeker van deze site om bij het eventueel aangaan van een relatie met een professional, hier zelf afwegingen in te maken.

Eisen aan de professionals

De op deze site vermelden professionals voldoen aan de volgende eisen:

 1. het hebben afgerond van een opleiding specifiek gevolgd in Emotional Freedom Techniques. Deze opleiding in de EFT voldoet aan de volgende eisen:
  • Er is ruimte voor de persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling van de professional. De vooruitgang in het persoonlijk en beroepsmatig functioneren van de professional is een voorwaarde voor het behalen van het diploma.
  • De volgende basistechnieken komen ten minste aan de orde:
   basisrecept gebaseerd op de Gold Standard van Gary Graig,
   movie-technique,
   tearless trauma,
   chase the pain,
   personal peace procedure,
   core issues, testen,
   writings on the wall.
  • Er wordt aandacht besteed aan technieken voor dissociatie en associatie.
  • Er wordt aandacht besteed aan EFT bij specifieke klachten zoals, fobie, trauma, verslaving, depressie.
  • Er is aandacht voor de indicaties en contra-indicaties van EFT.
  • Er wordt besproken wat te doen als EFT niet werkt,
   er een heftige reactie komt en
   hoe je EFT veilig kan toepassen.
  • Intervisie is een deel van de opleiding.
  • Er is een theoretische test
  • Aan de hand van case study en/of een live behandeling worden de vaardigheden van de behandelaar getest.
 2. zij ontwikkelen zich in hun vak als professional d.m.v. het volgen van (bij)scholing, intervisie en het (al dan niet met EFT) behandelen van persoonlijke en werk-gerelateerde issues. Zij kunnen dit desgevraagd aantonen.
 3. de op deze site vermelde professionals beschikken formeel over een eigen praktijk, hebben een website en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Variaties in beroepsuitoefening

Professionals kunnen een zekere voorkeur hebben ontwikkeld voor het werken met of combineren van verschillende technieken en varianten van EFT. Dit verklaart het feit dat de werkwijze van de vermelde EFT-professional kan verschillen.

Klachten

Bij een klacht over een individuele professional adviseert Stichting EFT deze klacht zo snel mogelijk, met details, mondeling of schriftelijk aan de betreffende professional te melden. In de meeste gevallen zal de klacht met een goed gesprek kunnen worden opgelost. Mocht dit, om welke reden dan ook niet het geval zijn, dan zijn er de volgende mogelijkheden.

 1. Elke professional is verplicht om te voorzien in een klachtenregeling (inclusief aansluiting bij een geschillencommissie) conform de Wet Kwaliteit, Klachten en GeschiIlen zorg. Vraag daarom na bij je professional welke regeling deze hiervoor heeft getroffen. Vaak zal er een verwijzing op de website staan.
 2. Bij calamiteiten zoals het overlijden, ernstige schade of risico’s die ook gelden voor andere klanten van de professional kan er een melding worden gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
 3. Bij ernstige klachten is het mogelijk aangifte te doen bij justitie.
 4. Stichting EFT handelt geen klachten af, maar het bestuur kan wel besluiten een deelnemende professional te verwijderen van de website, indien deze persoon de beeldvorming over zichzelf als professional, Stichting EFT of EFT als methode negatief beïnvloedt.