Skip to main content

Algemene voorwaarden

voor professionals

Algemene voorwaarden en opleidingseisen professionals

 1. De deelnemende professional heeft een opleiding gevolgd bij een van de volgende opleiders: EQlibre of New Lifepoint, (beide minimaal level 2 (indien slechts level 1 en 2 is gedaan, dan is daarnaast een andere relevante basisopleiding vereist), Novet (minimaal blok 1 t/m 3, kandidaat gecertificeerd is voldoende), of een andere opleiding die voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in de disclaimer en kan dit aantonen met een diploma of certicifaat.

 2. De deelnemende professional verklaart dat hij of zij zichzelf doorlopend ontwikkelt in het vak als EFT-professional d.m.v. het volgen van (bij)scholing, intervisie en het (al dan niet met EFT) behandelen van persoonlijke en werk-gerelateerde issues en kan dit desgevraagd aantonen.

 3. Voor vermelding op de website www.stichting-eft.nl. betaalt de deelnemende professional € 50,00 inschrijfgeld en een jaarlijkse bijdrage van € 75,00 (prijspeil 2024).

 4. Aanmelding is voor een kalenderjaar, waarbij de deelnemende professional de jaarbijdrage in het eerste jaar naar rato betaalt.
  • Vermelding op de website wordt door de deelnemende professional zelf actief verlengd via het persoonlijke account op de website. Uiterlijk twee maanden voor het eindigen van het kalenderjaar stuurt de Stichting EFT een herinneringsbericht hierover.
  •  Onder vermelding op de website wordt verstaan:
   • Naam en vestigingsplaats van de deelnemende professional, voorzien van profielfoto (inclusief vermelding op een topografische kaart).
   • Link naar de website van de deelnemende professional.
   • Link naar relevante sociale media van de deelnemende professional.
   • Profielschets.

 5. Het bestuur van de Stichting EFT heeft het recht de jaarlijkse bijdrage aan te passen en geeft dit schriftelijk en minimaal 2 maanden vóór ingang van het nieuwe kalenderjaar door aan de deelnemende professionals.

 6. De deelnemende professionals worden uitgenodigd een actieve bijdrage te leveren aan de inhoud van de website in de vorm van het aanleveren van:
  • agenda-items m.b.t. relevante activiteiten (workshops, lezingen, cursussen, informatie-avonden etc),
  • blog artikelen,
  • inhoudelijke artikelen voor de kennisbank,
  • ervaringen van cliënten. De ervaringen dienen anoniem te zijn en met toestemming van de cliënt(en) waarop deze is gebaseerd. 
   De aangeleverde stukken dienen in overeenstemming te zijn met de algemene belangen van de Stichting EFT. Het bestuur van de Stichting EFT heeft het recht aangeleverde teksten te weigeren, (enigszins) te redigeren en het moment van plaatsen te bepalen. Bij inhoudelijke redactie gaat dit altijd in overleg met de deelnemende professional.
   Er wordt gestreefd naar een veelzijdig aanbod en de doelstellingen van de Stichting zijn leidend.

 7. Stichting EFT heeft het recht zich te distantiëren van professionals die naar het oordeel van het bestuur, de beeldvorming over henzelf als professional, de Stichting EFT of EFT als methode, negatief beïnvloeden. Stichting EFT kan besluiten (de bijdragen en het profiel van) deze professionals te verwijderen van de website.